Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za kontakt. Mając na względzie fakt, iż jakiekolwiek kontakty biznesowe wiążą się z koniecznością pobrania od Pani/Pana danych osobowych, działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie:

Administratorem Państwa danych które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest:

Calculus Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Obotrycka 14D, 71-684 Szczecin; NR KRS 0000368207)

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: Krzysztof Siekierka; (krzysztof@calculus-kruszywa.com; +48 503 178 734).
Państwa dane, takie jak Państwa imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy email, czy adresy pocztowe, wykorzystywane będą wyłącznie w celu przedstawienia oferty sprzedaży na towary sprzedawane przez nas, jako administratora, a także w komunikacji w toku wykonywania zawartych umów. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda w celu realizacji żądania zgłoszonego przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy. W tym celu, Państwa dane będą gromadzenie, utrwalenie, organizowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, usuwanie i niszczenie – w ramach potrzeb wynikających z naszej współpracy. Państwa dane, będą przekazywane podmiotom trzecim, wyłącznie na potrzeby realizacji zawartej z Państwa umowy (wywiązania się z ciążących na nas obowiązków, wynikających z zawartych umów). Dane Państwa, będą przechowywane nie dłużej, niż 6 miesięcy od dnia przedstawienia przez nas oferty, a w przypadku zawarcia na jej podstawie umowy – do upływu 1 roku od dnia przedawnienia wzajemnych roszczeń z umowy, bądź do dnia zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu. Po jego zgłoszeniu, na zasadach wynikających z rozporządzenia RODO, zostaną one niezwłocznie trwale usunięte.

Informujemy Państwa, iż:

Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; W dowolnym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CALCULUS Spółka z o.o.
Obotrycka 14 d
71-684 Szczecin
NIP 8513125633, KRS 0000368207
tel. 91 483 21 11, e-mail: biuro@calculus-kruszywa.com
ING Bank Śląski PLN 90 1050 1520 1000 0023 5854 0918
ING Bank Śląski EUR PL 78 1050 1559 1000 0023 5999 5947
SWIFT INGBPLPW

CALCULUS GmbH
Mühlenstraße 4
17217 Penzlin
DE281481862
tel. +49 3962 2570968, e-mail: info@calculus-gmbh.de
Bankverbindung: Sparkasse Neubrandenburg-Demmin
IBAN: DE85 1505 0200 0301 0236 46, BIC: NOLADE21NBS